L-ewro hija l-problema, jew is-soluzzjoni?


Il-ġimgħa l-oħra, għat-tieni ġimgħa konsekuttiva, kont fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Iżda fejn fil-ġimgħa ta’ qabel mort biex inwassal il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija lill-Membri Parlamentari Ewropej, din id-darba pparteċipajt fil-Ġimgħa Interparlamentari Ewropea fejn membri mit-28 Parlament nazzjonali tal-EU jiltaqgħu mal-Parlament Ewropew biex jiddiskutu temi komuni. Fil-każ tagħna, tkellimna dwar is-semestru ekonomiku; dwar l-ewro.

Għal din il-laqgħa, jiena kont mitlub nitkellem ma Klaus Regling id-direttur maniġerjali tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità, jiġifieri dak il-mekkaniżmu ta’ stabilità li jagħti li ta l-bail-outs lill-Greċja, l-Irlanda, l-Portugal, Spanja u Ċipru.

 

Euro-Rettungspaket

 

Sintendi, l-aktar ir-rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali li pparteċipaw fuq dan is-suġġett, kienu mill-Greċja u mill-Portugal, jigifieri fost l-iktar li kienu urtati għall-fatt li pajjiżhom qed ikollu jagħmel sagrifiċċji kbar, fosthom qtugħ fil-pensjonijiet ffriżar tas-salarji u miżuri oħraGħaldaqstant, dawn ir-rappreżentanti qed jagħtu tort ta’ dawn it-tbagħtijiet lill-banek, il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF), jiġifieri għas-sistema ta’ kif kellhom iwettqu riformi bħala kundizzjoni biex jiksbu l-bail-out.

Però, bħal ma fissirt jiena, rridu niftakru li dawn li il-problemi kienu f’pajjiżhom minn qabel. Fil-fatt, konna ilna ngħidu mil-bidu tas-sena elfejn li l-Portugal, l-Italja, il-Greċja u Spanja kien qed ikollhom defiċit u djun kbar illi sa jwassluhom għal stat ta’ falliment. Tant hu hekk, li l-ekonomisti siltu l-ewwel ittra ta’ kull isem ta’ kull pajjiż biex kollettivament kienu jsibuhom PIGS, kelma li ma tantx hija attraenti. Dan juri li l-problemi kienu ilhom hemmhekk u ma indirizzawhomx. Dan juri nuqqas ta’ governanza li rriżulta f’sitwazzjoni ta’ qrib falliment.

Jiġifieri, kieku bl-Unjoni Ewropea jew mingħajrha, dawn il-pajjiżi ma segħux jisselfu mis-swieq internazzjonali, kif wara kollox ġara lill-Arġentina. Dan ifisser li lanqas kienu kapaċi iħallsu l-imgħax  fuq id-djun li kellhom. Mela t-tbagħtijiet tallum huma frott il-problemi akkumulati fil-passat. Iżda dawn qed jaraw biss is-sagrifiċċji li qed ikollhom jagħmlu llum il-ġurnata sabiex jirristrutturaw pajjiżhom biex jerġgħu iġibuh fuq saqajh u lura għan-normal. Għalina dan ifisser li rridu l-pajjiż ikun jista’ jħallas bil-mod il-mod id-djun li għandu ma’ pajjiżi oħra, fosthom Malta.

Hemm bosta raġunijiet għalfejn dawn il-pajjiżi sfaw f’din is-sitwazzjoni. Hemm fatturi ekonomiċi u politiċi, fosthom il-fatt illi daħlu fl-ewro u ma setgħux ikollhom kontroll iżjed fuq ir-rati ta’ l-imgħax u r-rati tal-kambju, seta’ kien ta’ sarima għalihom u ħolqilhom xi restrizzjonijiet.

 

 

orizzont thumbnail

 

U allura meta ikollok ir-rati tal-kambju li m’humiex flessibli, biex tikseb il-kompetittività trid tagħmel dik li nsibuha bħala devalwazjoni interna. Jiġifieri sagrifiċċji kbar interni bħat-tnaqqis fil-prezzijiet, il-pagi u l-pensjonijiet, xi ħaġa li ma kienux imdorrijin għaliha, għall-kuntrarju tal-Ġermanja u pajjiżi tal-Ewropa taċ-Ċentru u tal-Lvant, bħall-Ungerija, l-Bulgarija u l-Istati Baltiċi.

Din hija xi ħaġa li l-pajjiżi Mediterranji, eskluż Malta, m’humiex imdorrijin jagħmlu. Fil-fatt, biex jiskbu l-kompetittività, Spanja, l-Portugal, il-Greċja u l-Italja kienu imdorrijin jiżvalutaw il-munita tagħhom bil-kbir. Issa li ma jistgħux jagħmlu hekk għax qegħdin fl-ewro, spiċċaw biex tilfu l-kompetittività tagħhom.

Illum il-ġurnata, qed jinqalgħu kwistjonijiet bħal jekk l-IMF għandiex tkompli tipparteċipa jew le f’dawn il-programmi, dwar jekk għandniex naħfrulhom parti mid-djun li għandhom lejna, dak li nirreferu għalih bħala l-haircut.

Bħal ma fissirt jiena fil-laqgħa Interparlamentari, il-pajjiżi li għandhom jieħdu l-flus, fosthom Malta, urew fiduċja u sens ta’ solidarjetà ma’ dawn il-pajjiżi. Tant hu hekk, li meta qed insellfu l-flus lill-Greċja, Malta qed tissellef b’rata ta’ imgħax ogħla milli kemm qed iżżomm lill-Griegi. Dan ifisser li aħna mhux biss qed ngħinuhom għax qed insellfuhom, iżda fil-verità, qed nagħtuhom il-flus. B’hekk, il-Greċja qed tiffranka €8 biljun fis-sena mis-self globali miz-Zona Ewro, minbarra l-fatt li fil-pożizzjoni li hi fiha, ma tistax tissellef aktar flus mis-swieq internazzjonali.

Allura meta inpoġġu dan kollu fil-kuntest tiegħu, nistgħu naraw kif dawn il-problemi kollha ma nqalgħux bil-bailouts, imma għax dawn il-pajjiżi ma nidirizzwx il-problemi li kellhom fil-passat. U dan iridu jifhmuh huma wkoll, għax huwa faċli li gvern ta’ pajjiż jagħti t-tort lill-Brussell tal-problemi li ġab b’idejh stess.

Jiena ma rridnx ninftiehem li qed niddefendi lill-Kumissjoni jew Brussell, però dan huwa li jiġri, u b’hekk, sfortunatament l-Unjoni Ewropea tibda tieħu reputazzjoni ħażina mal-popli ta’ l-Ewropa. Għaldaqstant, m’ għandnix għalfejn niskantaw jekk l-Ingliżi ivvutaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea la kienu qed iħossu li l-problemi kollha ġejjin minn Brussell.

Il-partiti populisti fi Franza u fl-Italja tilfu l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea, qed jgħidu li l-problemi kollha ġejjin min Brussell, u b’mod populista qed joffru soluzzjonijiet illi żgur mhux ser jaħdmu imma li jinstemgħu tajjeb mal-poplu.

Huwa f’dan il-kuntest ili wieħed jifhem daqsxejn is-sitwazzjoni preżenti, u jifhem ukoll li hemm ħafna xogħol xi jsir. L-Ewro għandha l-arkitettura tagħha li trid tissaħħaħ. Aktar ‘il quddiem, ser nispjega kif l-ewro għandha tissaħħaħ biex fil-futur ma jkollniex dawn il-kriżijiet li xbajna nisimgħu dwarhom minn fuq il-mezzi tax-xandir, anke b’mod xi kultant li aktar joħloq konfużjoni milli jispira fiduċja fil-futur.

 

– Friday, 10th February, 2017

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *