Il-Kwistjonijiet Nazzjonali u Dawk Ewropej


Ninsabu f’tarf ta’ kampanja elettorali kemm tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew. S’issa rajna li kull suġġett li wieħed jista’ jiddibatti jew ikun kontroversjali qed jissemma’. L-aqwa li xi ħadd jgħid ħaġa u l-ieħor jgħid oħra. In-naħa tal-Gvern firxet il-programm tagħha għallfutur, b’mod serju u b’ton pożittiv. L-Oppożizzjoni għoġobha tbeżża’ bħas-soltu. Xejn ġdid.

Għall-Parlament Ewropew is-suġġetti jridu jkunu kemm jista’ jkun marbuta mal-Unjoni Ewropea. Għalkemm hemm affarijiet li mhux biss huma lokali iżda huma wkoll ta’ natura ewropea u  ta’ interess għal -pajjiżna. Forsi ftit huma dawk li jagħmlu dik id-differenza. Huma ħafna l-liġijiet li jgħaddu f’pajjiżna u li jkunu ġew instigati minn direttivi Ewropej. Madankollu mhux suġġett li għandu kompetenza ewropea. Ħafna minnhom tkun il-kompetenza lokali tal-pajjiż. Jiġifieri l-ebda ministru ta’ pajjiż ieħor u anqas il-kummissjoni ma jistgħu jindaħlu kif immexxu pajjiżna. Fost dawn is-suġġetti għandna t-taxxa, li hi prejogattiva ta’ pajjiżna. Madankollu ma nistax ngħid dan b’mod assolut għax parti mit-taxxa li hi fuq il-valur addizzjonali, VAT, hemm liġijiet ewropej li jistabbilixxu r-rata, jew inkella jekk ikollokx aktar minn rata waħda. Jgħidulek ukoll liem oġġetti tista’ teżenta minn VAT etc etc. Ir-raġuni tal-indħil ewropew fuq il-VAT jiġi fuq il-fatt li parti mid-dħul fiskali  tal-VAT imur biex ngħidulha hekk għal ‘membership fee’. Bħal ma tafu dejjem nitkellmu fuq il-flus li jiġu mill-Unjoni Ewropea pero ħadd ma jsemmi l-miljuni li aħna u l-pajjiż iħallas kull sena bħala parti mill-baġit Ewropew.  Bejn wieħed u ieħor kull pajjiż inkluż Malta iħallas 1% tal-Prodott Domestiku Gross, li parti minnhom huma mill-VAT. Għalhekk il-VAT hija kompetenza wkoll ewropea, madankollu t-taxxi l-oħra le, ma jkunx hemm indħil dirett mill-Unjoni Ewropea.

It-taxxa li hi l-aktar sensittiva u kontroversjali hi dik ta’ fuq il-kumpaniji. Dan għax pajjiżna bħal pajjiżi oħra, huma żvantaġġjati minħabba t-tul ta’ distanzi twal miċ-ċentru ewropew, il-Ġermanja. Għalhekk sabiex jiġu f’pajjiżna dawn il-kumpaniji jridu jiġu nċentivati sabiex jegħlbu dawn id-distanzi u xorta jiġu f’pajjiżna. L-Irlanda qiegħda fl-istess sitwazzjoni ta’ Malta, uqiegħda fuq il-periferija l-oħra. Għandek pajjiżi bħal Greċja u oħrajn li jħossuhom żvantaġġjati. Imbagħad għandek il-Ġermanja u Franza li huma fiċ-ċentru ta’ fejn hemm l-investiment u l-boroż finanzjarji eċċ eċċ. Aħna bħala pajjiż sabiex inpattu ta’ dan kollhu, anke qabel konna membri fl-Unjoni Ewropeja dejjem konna nemmnu bl-inċentivi fiskali. L-ewwel lukandi li ġew f’pajjiżna, l-ewwel fabbriki li nbnew, tajnihom dik li ngħidula ‘tax holiday’, li ma jħallsux taxxa għal perjodu ta’ żmien. Dan apparti li tajnihom l-artijiet u l-flejjes biex ipattu għal fatt li jridu jixtru l-makkinarju u jinvestu. Dan qed nitkellem fuq is-snin sittin, sebgħin u tmenin.

 

Illum dan qed jagħmluh pajjiżi oħra li eventwalment qed ibaxxu t-taxxi biex jiġbdu n-negozju minn għand ħaddieħor. Allura s-suġġett tat-taxxa dejjem jibqa’ wieħed kontroversjali. Meta sirna membri tal-Unjoni Ewropej, il-patt ta’ pajjiżna kien li fejn tidħol it-taxxa fuq il-profitti tal-kumpaniji hi kompetenza nazzjonali u ħadd ma jindaħal. Dan ma jfissirx li l-Parlament Ewropew ma jitkellimx fuqha anzi jitkellem ħafna fuq dan l-aspett u li kien għalih issir kompetenza Ewropea jew dik li ngħidulha armonizzazzjoni. Dan ifisser li kulħadd għandu jkollhu l-istess rata. Xi ħaġa li ma tagħmilx sens għal pajjiż li qed jiżviluppa.

 

Immaġinaw kieku għaliex ma għandux ikollna l-istess pagi, u l-istess bolla? Għaliex ma għandux ikollna kollox l-istess? Iżda kull pajjiż għandu l-livell ta’ żvilupp tiegħu u x’jista’ jaffordja, x’jista’ jintaxxa u x’jista’ jħallas jiddependi biss mill-iżvilupp u l-profitabilita’ ’ tal-pajjiż.

 

Meta ġiet kontroversja f’pajjiżna dwar dan u xi ħadd mill-Oppożizzjoni qal li min jivvota jivvota għal Grupp Soċjalista jfisser li jkun qed jivvota għal taxxi armonizzati, ngħidlu li l-istorja tat-taxxi fuq il-kumpaniji  hi kompetenza nazzjonali u mhux ta’ xi grupp partikolari, bħas-Soċjalisti. Il-pajjiżi l-kbar u s-sinjuri bħal Ġermanja, Franza, Spanja u l-Italja jixtiequ li pajjiżi żgħar bħall-Irlanda, Malta u l-Lussemburgu ma jkollhomx aktar taxxi baxxi minn tagħhom.

 

It-taxxi tagħhom huma ferm għoljin għax għandhom is-settur pubbliku ferm ikbar minn ta’ pajjiżna u allura ma jixtiequx li jkollna dan il-vantaġġ u jriduna nogħllu t-taxxi tagħna ħalli mmorru agħar.

Xi ħaġa li ħadd mhu se jagħmilha.

Dwar it-taxxi aħna għandna dik li ngħidulha l-“VETO” jiġifieri li għandna kull dritt anke jekk jiftehmu 27 pajjiż l-ieħor u aħna ma naqblux u allura dik id-direttiva ma ssirx. Jien bħala Membru Parlamentari Ewropew bejn l-2009 u l-2013, kont fil-Kumitat tal-Ekonomija jiġifieri naf eżatt x’jiġifieri l-Grupp tagħna kif jaħsiba fuq it-taxxa.

 

Il-Grupp ukoll jaf kif pajjiżna jaħseb fuq it-taxxa u allura kien hemm u għad hemm ftehim. Ftehim li aħna nikkoperaw fuq kollox. Kull pajjiż kellu dak li ngħidulu ‘red line’ jiġifieiri fuq ċertu affarijiet sensittivi għal dak il-pajjiż, għandek tirrispetta l-opinjoni u kif se jivvota dak il-pajjiż u eventwalment issir eċċessjoni. Iġifieri l-affari kienet miftemha, u dik li s-Soċjalisti jġegħlu lill-pajjiżna mhu minnu xejn.

 

Dan il-ftehim ikompli fuq diversi ħwejjeġ kontroversjali oħra bħal abbort u t-taxxa fost oħrajn. Meta niġu biex nivvutaw għandna nirrispettaw il-fatt li għal pajjiżna ż-żewġ affarjiet huma ‘no go area’ u aħna se nivvutaw kontra sħabna anke jekk mill-istess grupp politiku. Dan jiġri wkoll fi gruppi oħra anke l-Konservattivi.

Meta kien hemm diskussjoni fil-Kunsill dwar jekk għandiex tispiċċa  il-VETO, nofs il-membri stqarrew li din hi u għandha tibqa’ kompetenza Ewropea u mhux Nazzjonali.

 

Fil-Parlament oħroġ l-għaġeb ir-rappreżentanti MEPs tal-Oppożizzjoni vvutaw biex titneħħa l-VETO, jigifieri kontra l-interess ta’pajjiżna. Sewwa ngħidu li min jilgħab bin-nar jinħaraq.

Jekk kien hemm żball misshom ikkoreġewh għax kellhom tliet ġimgħat biex jikkoreġu l-vot tagħhom.

Iżda l-membri tal-Oppożizzjoni baqgħu ma kkorreġewx dan l-iżball.

 

Fuq it-taxxa pajjiżna għad irrid ikompli jieħu l-vantaġġi tiegħu fuq it-taxxi tal-kumpaniji li huma kemm xejn aktar baxxi minn pajjiżi oħra Ewropej. Dan jagħmluh l-Irlanda, Lussemburgu u anke pajjiżi oħra li ma jidhrux fil-beraħ li dan qed jagħmluh.. Pajjiżi oħra li għandhom taxxi għolja xorta ssib li jkollhom eżenzjoni minn hawn u minn hemm. Jiġifieri fuq il-karta jħallsu suppost 20% iżda effetivament iħallsu 8%. Bħal pereżempju hemm il-każ tal-Apple li  nstabu jħallsu 2%. Kien hemm ħafna kumpaniji li nqabdu jħallsu taxxi baxxi ħafna allavolja fuq il-karta dawn il-pajjiżi kellhom taxxa iżjed għolja.

Hu fl-interess ta’ pajjiżna li t-taxxa tibqa prejogattiva ta’ pajjiżna. Aħna vera rridu nkunu konxji lill-affarijiet qed jinbidlu u fil-ministeru tiegħi aħna konxji ħafna u ninsabu preparati għal kull eventwalita’. Konxji li se xi tibdil jista’ jkun hemm . Pero’ ninsabu preparati għalih. Ix-xogħol tal-Gvern qed isir biex jissalvagwardja il-postijiet tax-xogħol tal-Maltin u l-Għawdxin.

Għalhekk għandna noħorġu biex nivvutaw u nivvutaw biss lil min iħobb lil pajjiżu.

 

Il-Ġimgħa 17 ta’ Mejju 2019

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *