Minn Brussels għal Kinshasa


GĦADDEJT il-ġimgħa l-oħra f’żewġt ibliet ferm ’il bogħod minn xulxin, għalkemm b’rabtiet sto riċi u kolonjali, L-ewwel nofs għaddejtu fi Brussels f’ħid ma normali b’suġġett mhux daqshekk normali fil-Parlament Ewropew, u t-tieni nofs f’Kinshasa fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, fl-Afrika, eks-kolonja tal-Belġju, u għal xi żmien kienet magħrufa bħala Zaire. Dan għamiltu bħala parti mid-Delegazzjoni Parlamentari tal-Parlament Ew ropew għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, li kienet qiegħda tiltaqa’ fl-20 sessjoni tagħha.

Tlaqt minn Brussels lejn Kin shasa l-Erbgħa li għadda filgħodu. Tul it-titjira baqgħet quddiem għajnejja l-laqgħa li l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) li tiegħu jiena Viċi-President, kellna l-ġurnata ta’ qabel mal-President tal-Bank Ċentrali Ew ropew, Jean Claude Trichet. Kont fost dawk magħżulin biex nagħmlu l-mistoqsijiet.

Kif kien mistenni, u pro gram mat, tul din il-laqgħa tkel limna fit-tul dwar dak li għaddejja minnu bhalissa ż-Żona Ewro u l-munita ewro. Fi ftit kliem: tkellimna dwar il-kriżi tal-ewro. M’hemmx kelma oħra, kriżi.

Iż-Żona Ewro għadha fit-tfulija tagħha. Fil-bidu tagħha. Ifformata minn pajjiżi li s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom mhix ugwali. Hemm min għan du ekonomija b’saħħit ha, u b’saħħitha sew, bħalma hi l-Ġermanja, u hemm min qed jagħmel minn kollox biex jikkumbatti ma’ maltemp eko nomiku u finanzjarju kbir, bħal ma huma l-Greċja, l-Irlanda, Spanja, il-Portugall, mhux fil-bogħod pajjiżi oħ rajn wkoll. Iż-Żona Ewro qiegħ da tħabbat wiċċha mal-akbar maltemp ekonomiku li rat fl-istorja qasira tagħha.

Nemmen li biex iż-Żona Ewro timxi ’l quddiem u ssalva trid tħaddem formola, skema, fejn iż-Żona sħiħa tgħin lill-pajjiżi iktar dgħajfin, jekk hemm bżonn b’taxxa speċifika u anke bi ħruġ ta’ bonds f’isem iż-żona sħiħa. Trid tagħmel dan, jew inkella se tkompli tikkombatti ma kriżi jiet oħrajn, sakemm fl-aħħar ikollha żżarma. Tkun traġedja kbira għall-Ewropa.

Sfortunatament jidher li pajjiż mill-aktar li jista’ jagħti palata lil skema, formola, bħal din, il-Ġermanja, qiegħda twebbes rasha u politikament ma tridx li tidħol fi skema bħal din. Anzi. Il-Ġermanja trid li r-riskju titfgħu fuq il-pajjiż milqut mill-kriżi kif ukoll fuq min isellef lil dawn il-pajjiżi dgħajfin. Trid li r-riskju titfgħu fuq il-banek u l-istituzzjonijiet privati. Dan jagħmel sens għal pajjiż wie ħed li jkun imdejjen iżda mhux għal numru sħih ta’ pajjiżi f’żona waħda b’munita unika u li qiegħda issofri minn żbilanċi strutturali bħal mhu qed jiġri fl-Ewro.

Jekk il-Ġermanja tibqa’ b’din il-fehma allura l-probabbiltà hija li se jkollna nibqgħu għaddejjin b’din is-sitwazzjoni. Sitwazzjoni li tirrendi l-futur tal-Ewro f’wieħed inċert. Sa ftit ilu lanqas biss konna noħolmu li tista’ tisfaxxa ż-Żo na Ewro. Iżda issa mhux biss daħal id-dubju dwar dan, imma daħlet il-biża’ fis-swieq finanzjarji li dan huwa pro babb­li. Is-swieq finanzjarji qegħdin juru dan bl-azzjonijiet tagħhom, bil-fatt li għol lew l-imgħax fuq is-self li jsir lill-pajjiżi Ewropej dgħajfin. Ħadd mhu se jeħlisha, wieħed wara l-ieħor.

Hemm min isemmi l-ħtieġa li ’l quddiem il-pajjiżi Ewropej jifformaw federazzjoni bħalma huma l-Istati Uniti tal-Amerika. Madankollu huwa fatt magħruf li dan mhux realistiku meta wieħed jaf li hemm pajjiżi, bħalma hija l-Ingilterra, u oħrajn, inkluż Malta, li ma jridux jitilfu iżjed mis-sovranità tagħhom.

Il-ħarsiet b’lura li bdejt nagħti lejn il-laqgħa tal-ECON ma’ Trichet għenu mhux ftit biex ma narax it-tmien siegħat titjira minn Brussels għal Kinshasa.

L-Assemblea Parlamentari Kongunta AKP-UE mhix xi konferenza ordinarja. Din l-Assemblea hija assoċjazzjoni bejn il-Parlamentari u rappre żentanti tal-Parlament Ewro­pew u Parlamentari mill-pajji żi kollha tal-Afrika u tal-Paċifiku u l-Karibew.

Iltqajna fil-qalba tal-Afrika, fl-iktar pajjiz li sofra minn konflitti. Biżżejjed jingħad li bejn is-sena 1998 u s-sena 2003 kien hemm gwerer u ġenoċidji fil-Kongo u l-ġirien tiegħu. Tul din il-medda ta’ snin huwa mahsub li mietu madwar ħames miljun persuna. Illum ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo huwa t-tieni l-ifqar pajjiż fid-dinja wara ż-Zimbabwe. Fih hemm jgħixu madwar 60 miljun per suna. Pajjiż fejn il-medja ta’ snin ta’ skola hija biss sitt xhur. Erbgħa fil-mija tal-po polazzjoni hija milquta mill-marda tal-Aids.

L-istat tal-pajjiż huwa ta’ pajjiż ta’ wara l-gwerra. Ħamsin sena ta’ gwerer u ġlied mill-indipendenza ’l hawn. Biex ngħidu l-verità il-50 sena ta’ qabel l-indipendenza wkoll raw imwiet bl-eluf mill-isfruttar, skjavitù u ġuħ.

Biex iqum fuq saqajh il-Kongo jeħtieġ li jkollu l-istituzzjonijiet demokratiċi, irid ikollu l-ordni fi ħdanu. Ma jis tax jingħad li l-Unjoni Ewropea mhix tgħin ħafna biex ikun hemm l-ordni fil-pajjiż. Hekk ukoll qegħdin jagħmlu l-Ġnus Magħquda. Il-Ġnus Magħquda għandhom madwar 20,000 suldat fil-pajjiż biex jgħinuh iżomm il-paċi. Illum fil-Lvant tal-pajjiż għad hemm il-ġlied, vjolenza speċjalment l-istupru tan-nisa bħa la arma krudila fil-kunflitt li jinsabu fih. Il-mard kollu tad-dinja ssibu fil-pajjiż. Anke l-Ebola għandhom.

Madankollu tinħass ir-rieda u hemm l-ottimiżmu fil-Gvern u fil-pajjiżi ġirien li jgħinu lil dan il-pajjiż iqum fuq saqajh. Erba’ snin ilu il-kapijiet li kienu fil-ġlied mal-Gvern ta’ Kabila ftehmu u ifformaw partiti biex jikkontes taw fl-elezzjonijiet li saru għall-ewwel darba fl-istorja tal-Kongo. Rebaħha Joseph Ka bila, it-tifel ta’ Kabila, l-awtoritarju u li kien inqatel fil-ġlied u l-irvelli, lil Joseph Kabila smajnih jitkellem, u kilna miegħu wkoll. M’hemm l-ebda dubju li ġab stabbilità fil-pajjiż. Għalkemm ir-rekord mhuwiex wisq eżemplari, wie ħed ma jistennix mirakli f’dan ir-reġjun tant diffiċli.

Bil-preżenza tagħna ridna inwasslu messaġġ ta’ ottimiż mu lil dan il-pajjiż. Riedna, fl-istess ħin naraw, li l-għajnuna li qiegħda tingħata mill-Unjoni Ewropea qiegħda tħalli l-frott u naraw tibdil u tiġdid.

Morna Kinshasa biex fuq kol lox naraw x’inhuma l-prob lemi taghhom f’dak li huwa negozju bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani, dwar l-investiment li qed isir u dwar l-isfruttar tal-kumpaniji fil-minjieri.

L-ironija hija li dan huwa pajjiż sinjur b’riżorsi ta’ deheb, djamanti u metalli oħ rajn. Iżda l-poplu mhux jibbenefika minn dan kollu. Il-korruzzjoni li hemm taraha u tmissha b’idejk kullimkien. Dan qed ixekkel lill-pajjiż mhux ftit. Il-pajjiż ma jistax jimxi ’l quddiem u huwa għal hekk li huwa importanti li dawn l-istituzzjonijiet ikunu b’saħħithom ħalli tinġieb l-ordni.

Meta jkun hemm l-ordni jista’ jkun hemm l-inizjattiva biex wieħed jaħdem, jipprodu ċi, jikkummerċja. L-opportunitajiet qegħdin hemm. Meta tħares lejn it-tfal sejrin l-iskola filgħodu b’dik id-daħka ta’ innoċenza xejn differenti minn dik tat-tfal tagħna ma tistax ma tagħmilx kollox biex tgħinhom ikollhom futur aħjar. Fejn tgħinhom isos tnu r-rieda li javvanzaw, li jedukaw ruħhom u jkollhom ix-xogħol, li jkollhom it-tkabbir ekonomiku. Fejn ħajjit hom tkun twila bħal dik tagħna Ewropej.

Il-pajjiż għad baqagħlu triq twila x’jimxi biex iqum fuq saqajh u jkollu t-tkabbir ekonomiku, tkabbir li mbagħad jibda jinfirex.

Fl-Afrika hemm madwar 50 stat. Għali na f’Malta aħna l-aktar familjari mal-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq bħal Libja u t-Tuneżija, u forsi mal-Afrika t’Isfel. Imma fil-qalba tal-Afrika hemm ħafna u ħafna pajjiżi oħrajn li llum qegħdin nirrealizzaw li qegħdin jolqtuna direttament għax il-problemi tagħhom qegħdin ifuru fil-Mediterran permezz tal-emigrazzjoni illegali.

L-emigrazzjoni hija xi ħaġa li fid-dinja qatt ma tista’ tis piċċa. Fis-sens li dejjem se jkollok nies li jixtiequ futur aħjar, futur li mhux bilfors jarawh f’pajjiżhom, aktar u aktar jekk fejn jarawh ikun pajjiż li jaċċettahom.

Din hija xi ħaġa naturali. Hekk ġara fl-Awstralja. Hekk ġara fil-Kanada. Hekk ġara u qed jiġri fl-Ewropa fejn hawn ħafna bżonn ta’ immigranti bis-snajja, li jkunu jistgħu jgħinu fit-tkabbir ekonomiku tal-Ewropa.

Imma l-emigrazzjoni trid tkun bl-ordni. Huwa ovvju li fejn ikun hemm il-gwerer, fejn ikun hemm il-vjolenza, fejn ikun hemm il-ġuħ, fejn ikun hemm il-mard ikun hemm ukoll id-disperazzjoni. Disperazzjoni li twassal għal emigrazzjoni diżordinata, ta’ nies li jkunu qegħdin jaqtgħu qalbhom u jagħmlu minn kol lox biex jitbegħdu mis-sitwazzjoni eżistenti f’pajjiż hom.

Il-problema tkun solvuta meta, u jekk, ikun hemm il-qawmien fuq saqajhom ta’ ħafna mill-pajjizi li jifformaw il-kontinent Afrikan. Tkun sol vuta fejn tkun tirrenja l-ordni. Meta tieqaf il-vjolenza. Huma dawn is-soluzzjonijiet li jnisslu speranza f’dawn il-popli. Li jwasslu għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. Għal tqassim aħjar tar-riżorsi tal-pajjiż. Lejn dan irridu nagħtu kontribut, żgħir kemm hu żgħir. Huwa b’hekk li nistgħu naslu fil-punt li l-emigrazzjoni ddisprata lejn l-Ewropa u konsegwenzalment lejn Malta tkun biss parti mill-istorja.

www.l-orizzont.com – It-Tnejn, 6 ta’ Dicembru, 2010


4 responses to “Minn Brussels għal Kinshasa”

 1. Koop mebendazole online in Nederland
  mebendazole zonder voorschrift verkrijgen in Zwitserland mebendazole zonder doktersvoorschrift kopen
  mebendazole zonder recept: Eenvoudig en snel
  te bestellen mebendazole zonder voorschrift betrouwbaar online kopen
  mebendazole zonder voorschrift direct beschikbaar mebendazole tegen betaalbare prijs
  aankoop van vermox in Quebec Online mebendazole bestellen in Nederland
  mebendazole zonder voorschrift in Rotterdam
  mebendazole betaalbaar verkrijgbaar in België
  vermox bestellen zonder voorschrift: veilig en snel
  mebendazole online bestellen zonder doktersadvies Koop
  mebendazole zonder ongewenste effecten in Luik, België
  online aankoop van mebendazole zonder voorschrift Ontvang mebendazole snel en gemakkelijk met
  online bestellingen
  mebendazole kopen zonder recept: snel en gemakkelijk Bestel vermox
  online in Den Haag zonder gedoe.
  vermox prijs vergelijken
  mebendazole bestellen online mebendazole zonder voorschrift beschikbaar voor Nederlandse klanten
  mebendazole verkrijgbaar zonder voorschrift in apotheek in België
  Online kopen vermox voor snelle verzending in Nederland Ontdek waar je mebendazole online kunt vinden zonder voorschrift in Nederland.

  vermox online kopen in België
  mebendazole kopen zonder voorschrift in Nederland.
  Bestel mebendazole online met snelle levering in Nederland
  mebendazole vloeistof in Nederland aankoop van vermox in Frankrijk
  mebendazole te koop online mebendazole zonder recept
  Legale mogelijkheden voor mebendazole zonder voorschrift
  vermox online zonder recept
  vermox zonder doktersvoorschrift kopen Koop vermox zonder voorschrift in Nederland
  vermox kopen Nederland
  mebendazole zonder recept verkrijgen in Zwitserland
  Bestel vermox zonder voorschrift en ontvang het snel thuisbezorgd
  Bestel vermox via internet in Almere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *