L-MEP u Int – Prog 60 – Is-sitt proposti tal-KE


F’Dicembru li ghadda l-Kummissjoni Ewropea ghamlet sitt proposti legislattivi dwar kif behsiebha issahhah il-Patt ta’ Tkabbir u Stabbilita u kif ghandu jkun hemm aktar kordinament bejn il-pajjizi membri. Proposti li, fost affarijiet ohra,
jahsbu ghal sorveljar aktar rigoruz tad-djun u deficits nazzjonali u mizuri kontra pajjizi membri li ma jilhqux il-livelli miftehma minn qabel. Proposti li issa jinsabu quddiem il-Parlament Ewropew.

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna tratta dan is-suggett fil-programm televiziv L-MEP U INT fuq Smash TV nhar il-Gimgha, 18 ta’ Marzu, 2011. Il-programm L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fuq Smash TV fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

The EC’s proposals to strengthen the GSP

Last December the European Commission (EC) put forward six proposals aimed at strengtheningthe Growth and Stability Pact (GSP) and how to deepen the co-ordination betweenthe member states. The EC is proposing a rigorous surveillance of nationaldebts and deficits together with sanctions against member states failing toreach pre-agreed limits. The European Parliament is now discussing the EC’sproposals.Labour MEP Prof. Edward Scicluna tackled this issue during the weekly Smash TV programme L-MEP UINT on Friday, March 18. Smash TV runsL-MEP U INT every Friday at 7.20 p.m. with a repeat the following Sunday at6.40 p.m.


,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *