Schauble’s forbidden words – L-MEP u Int – Prog 89


Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Novembru, 2011, il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi ddecieda li jirrizenja.
B’hekk jista’ jinghad li l-Gvernijiet tal-hames pajjizi fiz-Zona Ewro li ghaddejjin minn krizi ta’ djun kollha se jkunu garrbu tibdil fit-tmexxija politika ta’ pajjizhom qabel tkun intemmet din is-sena. X’inhu jigri ezatt wara dan it-tibdil?
Liema huma l-forzi determinanti li qeghdin iwasslu ghalih?

L-Ewroparlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna tratta fil-fond dan is-suggett fil-programm televiziv L-MEP U INT fuq Smash TV nhar il-Gimgha, 11 ta’ Novembru, 2011.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *