Ix-xibka ta’ ħażen u l-istipendji


Li l-politika hija magħrufa bħala “maħmuġa” minn parti kbira tal-Maltin u l-Għawdxin hija sfortuna kbira għall-politika Maltija. Ir-realtà hi li ħafna nies ta’ ħila, li jist­għu jagħtu kontribut lil paj­jiż­na, jibqgħu lura minħabba l-biża’ ta’ dan l-aspett negattiv. Jibżgħu, jew għal ġildhom, jew għall-familja tagħhom. Jaraw dan bħala nkwiet bla bżonn u għalhekk jippreferu jieħdu xi xogħol ieħor. Din hija ħasra.  Għax ħa ngħiduha kif inhi, għall-kuntrarju wieħed għandu jkun kburi li jidħol għal xogħ­ol, li barra li jirrappreżenta lill-kostitwenti tiegħu fil-Par­lament, jaħdem u jistinka biex jara lil pajjiżu jmur ’il qud­diem.
X’aħna naraw illum aktar mill-passat? L-użu tat-teknolo­ġija, speċjalment l-użu tal-kompjuters u ż-żamma ta’ informazzjoni personali matul ħajja sħiħa ta’ bniedem, u l-opinjonijiet tal-massa fuq ċertu kwistjonijiet jew nies, tgħin biex min irid jista’ jarma f’partit magna tal-ħażen b’ċertu effiċjenza. Bl-Ingliż nirreferu għal dan ix-xogħol bħal id-“dirty tricks department”. Xogħ­lu hu biss li jħammeġ. Kol­lox negattiv. Xejn pożittiv. L-oġġettivi mhumiex il-‘policies’ tal-Gvern, iżda l-personalitajiet tal-avversarji.
Illum iżjed minn qabel hu magħruf li l-Partit Nazzjonalis­ta jispeċjalizza sew f’dan ir-rig­ward. Mhux hekk biss imma għandu netwerk jew “xibka ta’ ħażen” fis-sens li dawn id-‘dirty tricks’ huma milgħubin bħal ballun li jitqassam minn persuna għall-oħra, sew mill-Parlamentari u minn esponen­ti tal-midja, li ħafna minnhom jilgħabuha tal-indipendenti. Dan ġie deskritt fid-dettall min-nies bħall-eks-ministru, illum Kummissarju Ewropew John Dalli u numru ta’ ‘backbenchers’ Nazzjonalisti, fosthom l-Avukat Franco Debono.
Dan kollu reġa’ għadda minn quddiem għajnejja meta ftit tax-xhur ilu lqajt l-istedina tal-Mexxej Laburista Dr Joseph Muscat biex nifforma parti mit-tim tiegħu u nikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali li ġejjin. Meta sema’ bl-aħbar eks-Ministru ħabib kbir tiegħi u li nirrispetta ħafna, kitibli “God be with you”. Kien jaf x’qed jgħid.
Lejn l-aħħar ġimgħat tas-sena li għaddiet kont mistieden tas-Sur Norman Hamilton fuq il-programm televiżiv tiegħu “Bla Agenda” u allura deherli li din kellha tkun ok­każjoni tajba biex ngħid dan uffiċjalment. Filfatt kont anke informajt lill-midja x’se nagħmel.
Kif tafu, il-programm jittella’ s-Sibt u allura l-aħbar tad-deċiżjoni tiegħi għal skop ta’ midja stampata kellha tidher l-għada, il-Ħadd. U hekk sar…bid-differenza li l-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument ħareġ b’titlu grass jgħajjat li “Edward Scicluna Favur l-Abort”.
Gidba sfaċċata li, għalkemm ma ħarġitx dakinhar b’xi koin­ċidenza, ixxokkjat lili u l-familja tiegħi kollha. Mossa riċiklata bbażata fuq il-fatt li bħala membru tad-Delegazzjoni Ewroparlamentari Laburista, filwaqt li stqarrejna għal darba darbtnejn li aħna lkoll kontra l-abort u dejjem se nivvotaw kontra kull amenda li direttament jew indirettament tirreferi għal dan, ma naslux biex nivvotaw kontra rapporti li l-għan tagħhom hu li jibgħat fondi biex jitnaqqas il-faqar u l-mard fil-pajjiżi tal-Afrika u oħrajn. Qatt ma konna u qatt mhu se nkunu daqshekk Fari­żej.
Kienet bużżieqa li kienu diġà pprovaw jonfħuha qabel, im­ma li kienet infaqgħet f’wiċċ­hom. Imma xorta pprovaw jerġgħu jonfħuha sakemm raw li ma setgħux jeħilbuha aktar u finalment telquha.
Malli falla dan l-attentat, ix-xibka dawret ħarsitha fuq suġġett ieħor bil-għan li joskurani. Qegħdin jipprovaw ibeżż­għu bl-istipendji tal-istudenti. Fittxew b’kull lenti f’dak li kont għidt jien dwar dan is-suġ­ġett f’tentattiv li jsibu xi kelma li biha jistgħu joħolqu dubji. Anke jekk joħorġuha barra mill-kuntest li fih tkun intqalet jew inkitbet.
Xogħol l-ekonomista hu li jevalwa kull ‘policy’ tal-Gvern, inkluż kull spiża tiegħu u għalhekk m’hemm xejn barra minn hawn li tgħid li billi kull spiża hi ġejja mill-but tal-ħaddiem, permezz tat-taxxi, m’għand­hiex titqies bħala xi baqra sagra li ma tiġix evalwata. Ċertament li naqblu li l-edukazzjoni, inkluż l-istipen­dji jinkwadraw fl-ispiża tal-Gvern.


Dwar l-istipendji kont għidt li din l-ispiża għandha tiġi evalwata minn żmien għal żmien biex ikun żgurat li tibqa’ sostenibbli. Dan ifisser li ma twiegħedx li tagħti iktar milli l-pajjiż jiflaħ għax jekk jiġri hekk tkun qed titfa’ l-piż tad-dejn fuq uliedek. Dan għidtu u għadni ngħidu fir-rigward ukoll tas-servizz pubbliku u kull funzjoni oħra fin-nefqa tal-Gvern. Kont għidt ukoll li n-nefqa fuq l-edukazzjoni hija baxxa ħafna meta mqabbla ma’ pajjiżi oħrajn. Ir-riżultati juru dan kollu. Li niġu l-aħħar fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għall-fatt li t-tfal tagħna joħorġu mill-iskola qabel ma jispiċċaw il-kors (rata ta’ 36.9%) għandha tix­xokk­jana għax l-effetti fuq it-tkabbir ekonomiku hu devastanti. L-istess għall-edukazzjoni terzjarja, fejn hawn ukoll in-numru li jattenduha bħala perċentwal ta’ 20% huwa biss in-nofs tal-medja Ewropea. Dan ifisser li wliedna qegħdin jiġu żvantaġġjati meta pparagunati ma’ sħabhom fil-bqija tal-Ewropa.
Żgur li qatt ma għidt li l-istipendji għandhom jitwaqqfu jew jitqaċċtu. Li jiġu evalwati iva. Meta ma kinux evalwati u ma sarux programmi serji ta’ investiment, is-sussidji servew ta’ paravendu biex l-azjenda titħalla mitluqa fil-kwiet sakemm tikkollassa b’dannu kbir għall-ħaddiema li suppost ibbenefikaw minnhom. Eżempju klassiku huma l-ħaddiema tat-Tarzna, tal-Air Malta, tas-Sea Malta u oħrajn. Imma agħar minn hekk l-istipendji mhu­miex jilħqu lil min veru għandu bżonn. Għiduli per eżempju kemm hemm studenti mill-Kottonera fl-Università ta’ Mal­ta?  Jekk hemm l-istipendji, għaliex din il-problema ma ssolvitx? Ta’ min ukoll nirrimarka u nfakkar li kien hemm persuni f’karigi għoljin, kollha appuntati minn dan il-Gvern, fost­hom ir-Rettur tal-Università il-Professur Juanito Camilleri, l-eks-Gvernatur tal-Bank Centrali Michael Bonello, iċ-Ċermen tal-Bank of Valletta Roderick Chalmers, in-National Commission for Higher Education innifisha, li kollha ġew ikkwotati jgħidu ferm u ferm iżjed minn dak li għidt jien dwar il-bżonn li ssir evalwazz­joni u x’kienu qegħdin jissuġ­ġerixxu. Saħansitra fis-7 ta’ Frar tas-sena l-oħra kienet il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina f’rispos­ta li tat għall-Interpellanza ta’ Owen Bonnici li stqarret li “għandha tiġi riveduta tul din is-sena. Jista’ jkun li f’din ir-reviżjoni wieħed iħares lejn mudelli differenti”.
U allura jekk iż-żewġ partiti qegħdin jiggarantixxu li dan ma jfissirx li l-istudenti jieħdu inqas minn dak li qegħdin jieħdu llum, għal-liema raġuni il-partit fil-Gvern qed jaqla’ dan l-inkwiet, dan il-gideb u din il-biża’ kollha fost l-istudenti. Kemm se nkomplu nu­żaw il-votant żagħżugħ minflok nirrispettawlu l-intelliġenza tiegħu jew tagħha.
Ħidmet in-netwerk ma tieqafx hawn. Nhar il-Ħadd, 5 ta’ Frar, fil-ġurnal Nazzjonalista Il-Mument tkompliet din l-istrateġija biex ibeżżgħu dwar l-istipendji. Kwotaw minn Sottomissjoni tal-Federazzjoni tal-Industriji (FOI) tas-sena 2005 li skont il-ġurnal Nazzjonalista kien inkiteb minni, fis-sens li kont responsabbli minn dak li ngħata fir-rapport. Gidba oħra sfaċċata.
Fis-sena 2005 l-FOI inkari­gawni biex inkun ir-‘rapporteur’ tal-opinjonijiet meħudin minn membri tal-FOI, opinjonijiet miġburin waqt laqgħat tagħhom. Għaddewhom lili biex nikkompilahom f’rapport u permezz tagħhom talbu li jsiru emendi għad-dokument preżentat mill-Gvern.
Ma kinux opinjonijiet tiegħi. Kienu opinjonijiet tal-uffiċjali għoljin tal-FOI. Fil-faċċata ta’ dan ir-rapport dan jingħad ċar. Il-kliem “on behalf of the Federation of Industry” ifissru bil-Malti “f’isem il-Federazzjoni tal-Industija”. Mhux f’ismi. L-opinijonijiet kienu tagħ­hom hekk kif ġew ipp­reżentati lill-Gvern dakinhar.
Huwa tal-mistħija li l-Prim Ministru jiġi mogħti dan il-gideb u ingann u jgħidu qisu vanġelu. U l-Membri tal-Parlament u l-esponenti tagħhom inklużi sħabi l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti jirrepetu dawn il-ħrejjef.
Taħsbu li se jaqtagħli qalbi? Fil-bidu tal-kampanja kont ħadt parir minn bniedem għaref fil-politika iktar minni dwar dan. Qalli “Tiftakar kemm fil-kampanja għall-Parlament Ewropej kemm għamlulek fuq is-Saħħa, lejl u nhar fuq it-televiżjoni jigdbu gidba wara l-oħra. X’kien ir-riżultat? Kellek suċċess kbir, ġibt eluf ta’ voti u sirt Ewroparlamentari.” Ir-risposta tiġi waħedha. Huwa, l-elettorat Malti u Għawdxi fis-segretezza tal-vot tiegħu li jid­deċiedi jurix fiduċja fik. S’issa din il-fiduċja fija wrejtha bil-kbir u nħossni kburi bis-sehem tiegħi f’isem pajjiżna fil-Parlament Ewropew.

L-Orizzont, it-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2012 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *