Sehem l-UE fuq il-palk dinji


L-impatt li għandha l-Unjoni Ewropea (UE) fuq ix-xena internazzjo­nali, fuq il-palk dinji, huwa kompatibbli mal-kobor, mal-importanza tagħha? Sfortunatament nibża’ li le. Dan ma jirriżultax minħabba xi nuq­qas ta’ qbil bejn il-gruppi Ew­ropej fil-Parlament jew bejn il-Prim Ministri jew Ministri fil-Kunsill. Filfatt aktar għandna qbil milli differenzi, qbil fuq ħafna kwistjonijiet impor­tanti fil-kamp ekonomiku, dak tal-ambjent, il-politika internazzjonali u oħrajn. Żgur li l-Unjoni Ewropea għandha ħafna x’tikkontribwixxi fil-kamp internazzjonali.

“Unità fid-diversità” huwa wieħed mill-mottos li ta’ spiss insibuh jintuża mill-UE. Hija ħasra li meta niġu biex nitkell­mu ’l barra mill-parametri ta’ UE, il-pajjiżi membri għandhom it-tendenza li flok jitkellmu b’vuċi waħda, jużaw vuċijiet differenti.

Waqt li ngħid dan kollu rridu nżommu quddiem għaj­nejna li minkejja li l-UE hija entità waħda, il-pajjiżi li jiffor­mawha huma kollha sovrani u l-mexxejja tagħhom, speċjal­ment il-pajjiżi l-kbar, huma stmati bħala ‘world leaders’ u għalhekk jipprovaw iħallu l-impatt tagħhom fuq ix-xena internazzjonali. Pajjiżi bħall-Ingilterra, il-Ġermanja u Franza huma forza diplomatika u ekonomika qawwija. Minkejja dan l-UE xorta teħtieġ li tikkordina aħjar il-mod li bih ter­saq, f’sens ta’ x’impatt tħalli, fuq ix-xena internazzjonali.

Waħda mill-problemi hi li l-istituzzjonijiet Ewropej hu­ma mimlijin Presidenti. F’li­vell ta’ UE għandek lill-President tal-Kummissjoni; President tal-Kunsill; il-President tal-Parlament Ewropew; President tal-Bank Ċentrali Ewro­pew; il-President tal-Eurogroup; biex ma nibqax għaddej b’litanija ta’ presiden­ti ta’ kumitati leġiżlattivi u gruppi politiċi.

Fil-fatt tali sitwazzjoni, daqs­tant Presidenti, kienet wasslet li wieħed jistaqsi: Meta l-Presi­dent Amerikan ikollu bżonn jitkellem mal-UE lil min iċempel?

Huwa minnu li issa flok ma l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE hi waħda ta’ rotazzjoni, għand­­na President permanenti, bħal­ma l-kariga ta’ ‘high representative’ għall-oqsma tal-politika barranija u tas-sigurtà tal-UE hi ekwivalenti għall-kariga ta’ Segretarju tal-Istat Amerikan. L-istess, it-twaqqif ta’ dak li jissejjaħ European External Action Service għandu jservi biex ikun hemm Am­baxxata tal-UE fl-ibliet madwar id-dinja u m’hemmx iktar il-bżonn li kull pajjiż tal-UE ikollu l-Ambaxxata tiegħu fl-ibliet ewlenin madwar id-dinja.

Madankollu, minkejja kull titjib istituzzjonali, bħal donnu hemm qbil li ebda waħda miż-żewġ karigi ewlenin li semmejt aktar ’il fuq ma tkun okkupata minn ismijiet li jku­nu għamlu impatt, bħal per eżempju Tony Blair, Gerhard Schroder u Joshka Fischer. Tidher ovvja l-intenzjoni tal-pajjiżi l-kbar tal-UE li ma jridux li karigi bħal dawn ikunu okkupati minn xi ‘prima donna’ u allura jippreferu persuna li tkun kuntenta bi profil mhux daqstant għoli.

Il-verità hi li l-UE tbati minn attitudni fragmentata meta tkun fuq il-palk dinji. Eżem­pji hemm kemm trid. Fil-laqgħat tal-World Trade Or­­ganization (WTO) l-UE tkun rappreżentata mill-Kummissarju għall-Kummerċ; fuq politika monetarja r-rapp­re­żen­tanza tkun ifformata mill-Kummissjoni, mill-Bank Ċen­tra­li Ewropew u mill-Euro­group; fuq il-Bank Monetarju Internazzjonali (IMF) l-UE għand­­ha seba’ siġġijiet minn 24; fil-qasam globali tal-politi­ka ambjentali kull pajjiż mem­bru tal-UE, 27, jitkellem għalih innifsu u ma tkun ebda sorpriża li r-riżultat ikun taħ­lita ta’ opinjonijiet differen­ti.

Dan iwassal biex l-impatt Ew­ropew fuq ix-xena internazzjonali jinħass inqas meta paragunat mal-Amerika u ċ-Ċina, minkejja li l-Ewropa hi fost l-aktar kontinenti sinjuri.

Esperjenzajt din is-sitwazzjoni waqt missjonijiet li ffor­majt parti minnhom f’ħidmiet f’pajjiżi Afrikani, fosthom Sudan, Tanzania u l-aktar riċenti fl-Uganda fejn kont l-Osservatur Ewlieni tal-UE f’missjoni ta’ 120 ruħ għall-elezzjonijiet Presidenzjali u Parlamentari li saru fi Frar li għadda. Esperjenzajt kif l-Ambaxxaturi tal-UE, iċ-Ċina u l-Istati Uniti kontinwament jipprovaw iku­nu l-aktar influwenti biex jattiraw l-aktar attenzjoni u importanza. Ma’ dan irid jiżdied il-fatt li ħafna mill-pajjiżi membri tal-UE għandhom l-Ambaxxati rispettivi tagħhom, l-aktar dawk l-pajjiżi eks-ko­lonjaturi tal-kontinent Afrikan. Bir-riżultat ikun ħafna konfużjoni u nuqqas ta’ qbil bejn l-Ambaxxatur tal-UE u dawk tal-pajjiżi membri.

Tul is-sessjoni plenarja ta’ dan ix-xahar fi Strasbourg, il-Parlament Ewropew approva Rapport tal-kollega mill-grupp tas-Soċjalisti u d-Demo­kratiċi, l-MEP Soċjalista Spanjola Maria Muniz de Urquiza, li bih saret talba biex l-UE tkun tiffor­ma parti mill-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħ­quda. Dan wara deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħ­qu­da li ssaħħaħ l-istatus tal-UE bil-President Von Rompuy u l-Kap tal-Affarijiet Barranin tal-UE, il-Barunessa Catherine Ashton, bid-dritt li jindirizzaw u jippromovu po­żizzjoniet tal-UE lill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħ­quda. Meqjus il-fatt li l-UE kellha trattati ta’ provvedimenti għal politika ko­mu­ni ta’ si­gur­tà barranija u difiża sa mill-1993 hu loġiku li l-UE għandu jkollha postha fuq il-Kunsill tas-Sigurtà.

Ir-Rapport ta’ De Urquiza dwar il-politika barranija jorbot mar-Rapport fuq il-Governanza Ekonomika Globali li tiegħu jien Shadow Rapporteur f’isem il-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Ku­mi­tat Ekonomiku. Anke hawn, kemm jien kif ukoll ir-Rapporteur, l-MEP Żvediż Gun­­nar Hokmark qegħin ninsistu li l-UE jkollha sehem akbar fejn jikkonċerna kwistjo­nijiet ekonomiċi globali.

Fil-preżent għandna ruxxmata ta’ organizzazzjonijiet dif­ferenti bħalma huma d-WTO; il-Bank Dinji; l-IMF; il-G7 u l-G20 fejn huma involuti Stati Membri tal-UE filwaqt li l-UE tingħata piż ferm inqas milli tiflaħ. Ħafna mill-pajjiżi tal-UE la jifformaw parti mill-G7 u lanqas mill-G20 u ċertament li jkun fl-inte­ress tagħhom li jkollhom lill-UE tirrapprezentahom u tiddefendi d-drittijiet tagħ­hom.

Lura għall-mistoqsija: “Me­ta l-President Amerikan ikollu bzonn jitkellem mal-UE lil min iċempel?”. Tweġiba għali­ha tista’ tibqa’ waħda kom­p­likata għal ħafna snin. Sadanit­tant qiegħed ikun realizzat dejjem aktar kemm waqt li t-titlu ta’ President jista’ jfisser ħafna għad-dehra, għall-istatura, tal-individwu, ħafna Pre­sidenti u ħafna vuċijiet differenti jdgħajfu s-saħħa internazzjonali tal-UE.

Fuq il-palk dinji l-UE jixirqil­ha ferm aħjar.

www.l-orizzont.com – Tnejn, 23ta’ Mejju 201


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *