Bejn nemusa u ljunfant


Ma nafx kinitx koinċi­denza jew le li nkun appuntat rapporteur fuq ir-Rapport ta’ Opinjoni dwar il-proposta tal-Kunsill Ew­­ropew għal tibdil fit-Trattat Ewropew biex ikun jista’ jit­waqqaf Mekkaniżmu għal Stabbiltà Permanenti għaż-Żona Ewro. Kienet x’kienet, ħassejtni xxokkjat x’ħin rajt x’kien qed jiġi propost għax mill-ewwel irrealizzajt li dak propost jista’ jfisser li Malta għalkemm tikkontribwixxi għa­­lih finanzjarjament, tista’ ma tibbenefikax minnu jekk tiġi bżonnu.

Fhimt mill-ewwel ukoll li kien ifisser li biex inċaqilqu lill-Kunsill Ewropew minn dak li kienu qegħdin jipproponu, u li miegħu ironikament qablu l-Gvernijiet tas-27 pajjiż membru, inkluż il-Gvern Malti, kienet inħolqot sitwazzjoni fejn nemusa trid tik­kumbatti ljunfant. Għax daqshekk hi d-differenza bejn Malta u l-Ġermanja u hu fatt magħruf li dak propost hu dak li trid il-Ġermanja.

Ir-Rapport ta’ Opinjoni in­kwistjoni hu differenti minn rapporti oħrajn kemm fin-natura tiegħu kif ukoll fit-tul ta’ żmien tal-proċess tiegħu. Differenzi li qegħdin jagħmlu pressjoni kbira fuq kulħadd.

Irrid infakkar x’inhu l-qofol ta’ dan kollu, il-qofol tal-proposta tal-Kunsill Ewropew. Fir-rigward ta’ dan, il-parag­rafu krucjali jgħid li “the Mem­ber States whose currency is the euro may establish a stabi­lity mechanism to be activa­ted if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assis­tance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.”

Il-proposta tal-Kunsill Ewro­pew għal tibdil fit-Trattat ġiet malajr. Ġiet mill-Gvernijiet tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, bil-mutur warajha hija l-Ġermanja, li trid li r-Rap­port ta’ Opinjoni jgħaddi mill-Parlament Ewropew f’ter­minu ta’ ftit ġimgħat.

Il-Ġermanja trid tibdil fit-Trattat għar-raġuni biex ma tkunx vulnerabbli fil-Qrati Ġer­maniżi. Trid l-affarijiet sew anke jekk hemm min jgħid li din it-triq hija ta’ ris­kju bla bżonn. Għalkemm it-tibdil jissejjaħ sempliċi, xorta jinħtieġlu r-ratifika ta’ 27 paj­jiż. Dan jafu kulħadd. Il-Ġermanja se toħroġ kważi kwart ta’ dan il-fond għax hi kbira u hi b’saħħitha. Trid turi l-votanti u ‘taxpayers’ Ġermaniżi li dawn il-flus mhux se jiġu użati frivolożament, kif ġieb u laħaq. U allura trid li dan il-mekkaniżmu permanenti jkun attivat biss f’każ li jkun jidher indispensabbli li l-istabbiltà taż-Żona Ewro sħiħa tkun mhedda.

Il-punt li qed ninsisti fuqu jien hu li l-mekkaniżmu in­kwistjoni m’għandux jiġi kkum­plikat legalment u għandu jkun użat fil-konfront ta’ kull pajjiż membru taż-Żona Ewro.

Qed insostni dan għax wara kollox Malta diġà kkontrib­wiet €27 miljun fil-każ tal-Greċ­ja u għamlet garanzija għal daqstant ieħor fil-każ tal-Irlanda. La qegħdin nikkon­trib­wix­xu għandu b’xi mod ikun garantit li nkunu nistgħu nibbe­nefikaw.

Biex nagħti ħjiel tad-diffe­ren­za fir-rigward taż-żmien “al­lokat” għat-tħejjija ta’ dan ir-rapport biżżejjed ngħid li nor­malment kull rapport jie­ħu medda ta’ żmien li tvarja minn sitt xhur sa sena minn mindu jingħażel lil liema grupp Parlamentari jingħata biex iħejjieh sakemm jittieħed vot finali fuqu.

Il-grupp magħżul jassenja l-in­karigu lil Membru Parla­men­tari Ewropew partikolari. Fl-ewwel laqgħa fi ħdan il-kumitat tiegħu, fil-każ tiegħi l-Ku­mitat għall-Affarijiet Ekono­miċi u Monetarji (ECON), ir-rapporteur jagħti l-ħsieb ewlie­ni tiegħu. Wara jħejji abbozz ta’ rapport li jressqu għad-diskussjoni fil-kumitat biex fit-tie­let laqgħa jressaq ir-rapport finali. Issir traduzzjoni tiegħu fil-lingwi kollha tal-pajjiżi rapp­reżentati fil-Parlament Ew­ropew u jkun iffissat terminu ta’ żmien biex isiru emen­di għal dak propost.

Issir diskussjoni fuq l-emendi u jittieħed vot dwaru fil-kumitat ikkonċernat biex finalment dak maqbul jintbagħat quddiem is-Sessjoni Plenarja tal-Parlament Ewropew fejn jit­tieħed vot fuqu.

Fil-każ tar-rapport inkwistjo­ni jien u l-co-rapporteur l-ieħor kellna żmien tlett ijiem biss biex inħejjuh. Tul il-ġim­għa li għaddiet ridna nressqu r-rapport u niddiskutuh fil-grup­pi politiċi rispettivi, l-S&D fir-rigward tiegħi u l-EPP fir-rigward tal-co-rapporteur l-ieħor, Jean-Paul Gauzes, kor­­dinatur tal-EPP.

Spjegajt għaliex qed nipp­roponi tibdil dwar fejn ma naqbilx mal-Kunsill Ewropew dwar il-kliem li għandu jin­kiteb meta jitbiddel it-Trattat, xi ħaġa li hija delikatissima.

Hemm min jaħseb li dan it-tibdil ma kellux isir. Hemm min ma jimpurtahx il-fatt li ż-żgħir, bħal Malta, jista’ jbati xi konsegwenzi u hemm min moħħu f’affarijiet oħrajn ta’ proċeduri. Hemm min jgħid li m’hemmx bżonn li jitbiddel it-trattat għax hemm ipp­rovdut biżżejjed biex dan il-mekkaniżmu jitwaqqaf mingħajr il-ħtieġa ta’ tibdil fit-trattat. Hemm min qed jibża’ li pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, bħall-Ingilterra jew ir-Repubblika Ċeka, ma jaq­blux u jżommu lil kulħadd jis­tenna, xi ħaġa li diġà grat fl-imgħoddi.

Dan biex nuri kemm huma kbar r-riskji li hemm u hu għal­hekk li d-diskussjoni ssir fuq livelli varji. Jien tkellimt mil-lat ekonomiku għax nemmen li kif inhu propost it-tibdil jista’ jkun ta’ dannu għal pajjiżna.

Sadanittant, irridu nibqgħu nżommu quddiem għajnejna li mal-Parlament Ewropew il-Kunsill qiegħed jikkonsulta u mhux marbut li jagħmel tie­għu dak li jgħid il-Parlament Ewropew.

F’nofs il-ġimgħa l-oħra tkellimt ukoll fil-Grupp Soċjalista tal-Parlament Ewropew, l-S&D fil-preżenza tal-Kap tal-Grupp, Martin Schultz. Hu ta’ sodisfazzjon li għandi l-appoġġ tal-Grupp Soċjalista. Saru konsultazzjonijiet ma’ Gvernijiet Soċjalisti ta’ pajjiżi membri stati tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin nifirxu ’l barra mill-Parlament biex inkunu konsistenti mal-mod kif l-S&D fil-Parlament Ewropew u anke fl-Ewropa jħares lejn dan is-suġġett.

Iktar importanti kelli laq­għat mal-Gruppi Politiċi l-oħ­rajn fil-Parlament Ewropew, fosthom il-grupp tal-EPP u anke l-Liberali biex magħhom nipprovaw naslu f’kompro­mess. Ma kinitx faċli. Ippro­vajna ħafna verżjonijiet qabel ma lħaqna kompromess fuq dan il-paragrafu kruċjali u anke fuq il-post addattat fejn għandu jidher fit-trattat. Iffir­majna dan il-kompromess.

Nhar il-Ħamis li ġej ikollna l-aħ­ħar diskussjoni fuqu fil-Kumitat ECON u t-Tnejn ta’ wara jittieħed il-vot. Inżomm­kom aġġornati.

www.orrizont.com – 7 ta’ Frar, 2011


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *